Miljöfarliga verksamheter i kommunen

I Värnamo har vi tillsyn över omkring 500 verksamheter av varierande storlek och miljöbelastning.

Under Mer information hittar du dokument som beskriver de olika typer av miljöfarlig verksamhet som finns i kommunen.

Lagstiftning och åtgärdsplaner

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Seveso-lagstiftningen (1999:382) som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamheten risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Värnamo kommun finns några verksamheter som omfattas av Seveso-lagstiftningen däribland Värnamo Energis gasolstation Norregård och Värnamo Energis gasolstation Västra. Ett par bergtäkter omfattas även av Sevesolagstiftningen. Om det sker sprängningar med mer än 10 ton (men mindre än 50 ton) sprängämnen (gäller sprängämnen son uppfyller vissa kriterier) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet, av den lägre kravnivån.

Gasol och dess risker

Produktnamn: Propan (gasol)
Varunamn: Propan 95

Gasol är extremt brandfarlig. Eftersom gasol i vätskeform har mycket låg temperatur finns risk för köldskador om vätskan spills ut. Utläckande gasol skapar allvarlig brandrisk. Gasen är färglös men kan utveckla dimma vid kontakt med fuktig luft.

Värnamo Energi, gasolstation Norregård

Verksamheten finns på Bangårdsgatan vid Norregård i Värnamo med fastighetsbeteckning Mejseln 5.

Verksamheten utgörs av en cistern med gasol med tillhörande utrustning för distribution till nät med kunder inom Värnamo tätort. Gasolen lossas från tankbil.

Om en olycka inträffar

Gasolstationen är placerad så att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Om något händer tar räddningstjänsten tillsammans med Värnamo Energi beslut om eventuell utrymning och varning till allmänheten. Återsamlingsplatsen är på Bangårdsgatan vid infarten till gasolstationen, beakta vindriktningen.

Allmänheten i Värnamo tätort kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV.

Värnamo Energi, gasolstation Västra

Verksamheten finns på Repslagarevägen 9 i Värnamo med fastighetsbeteckning Bleckslagaren 3.

Verksamheten utgörs av en cistern med gasol med tillhörande utrustning för distribution till nät med kunder inom Värnamo tätort. Gasolen lossas från tankbil.

Om en olycka inträffar

Gasolstationen är placerad så att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Om något händer tar räddningstjänsten tillsammans med Värnamo Energi beslut om eventuell utrymning och varning till allmänheten. Återsamlingsplatsen är på Repslagaregatan utanför gasolstationens yttre staket, beakta vindriktningen.

Allmänheten i Värnamo tätort kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV.

Tillsynsbesök och mer information

Senaste tillsynsbesök på båda gasolstationerna utfördes den 30 augusti 2012.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, tfn 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se

För mer information om verksamheten:

Värnamo Energi
Box 2268
331 02 Värnamo

tfn 0370-69 41 00
kund@varnamoenergi.se

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på msb webbplatslänk till annan webbplats.

Granskad 2018-01-29
av Helena Bengtsson