Magnetfält

Runtomkring oss omges vi varje dag av olika magnetfält, det vill säga strålning. Det största magnetfältet är det fält som omger jorden, jordmagnetismen, som får kompassnålen att rikta sig mot norr.

Magnetfält är också en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten. Så fort du använder apparaterna alstrar de magnetfält. Magnetfältet upphör så snart du stänger av apparaterna. Magnetfälten är starkast närmast källan men avtar sedan kraftigt med avståndet.

Är det farligt?

De styrkor på magnetfälten som krävs för att hälsoeffekter i form av till exempel nerv- och muskelretningar ska uppstå ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält. Exponering vid låga nivåer ger såvitt man vet idag inga negativa hälsoeffekter.

Elöverkänslighet

Elöverkänslighet definieras som de symtom som vissa personer upplever i närheten av elektrisk utrustning och som medför varierande grad av besvär för dessa personer. Trots omfattande forskning har inte några orsakssamband mellan dessa besvär och exponering för fälten från elektrisk utrustning kunnat påvisas.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson