Farligt avfall

Ett avfall klassificeras som farligt om det har någon eller några av följande egenskaper:

 • avger giftiga gaser
 • brandfarligt
 • cancerframkallande
 • ekotoxiskt
 • explosivt
 • fosterskadande
 • frätande
 • giftigt
 • hälsoskadligt
 • irriterande
 • mutagent
 • oxiderande
 • smittfarligt
 • ger upphov till annat ämne med egenskaper enligt ovan.

De bestämmelser som reglerar hanteringen av farligt avfall finns bland annat i avfallsförordningenlänk till annan webbplats. Bilaga 4 till förordningen innehåller en förteckning över olika typer av avfall, där alla avfallstyper som är markerade med en asterisk (*) räknas som farligt avfall.

Läs mer om farligt avfall på sidan Avfall och Återvinning.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson