Farligt avfall

Ett avfall klassificeras som farligt om det har någon eller några av följande egenskaper:

 • Avger giftiga gaser
 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Ger upphov till annat ämne med egenskaper enligt ovan

De bestämmelser som reglerar hanteringen av farligt avfall finns bl.a. i avfallsförordningenlänk till annan webbplats. Bilaga 4 till förordningen innehåller en förteckning över olika typer av avfall, där alla avfallstyper som är markerade med en asterisk (*) räknas som farligt avfall.

Läs mer om farligt avfall under Avfall och Återvinning.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek