Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket.

Tillsynsbesök

Lantbruken får regelbundna tillsynsbesök. Tillsynsbesök görs även efter anmälningar.

I samband med tillsynsbesök hos lantbrukare kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

  • gödselhantering
  • bekämpningsmedel
  • avfall
  • cisterner.

Du bör alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen när du planerar förändringar i din djurhållning. När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen kontrellerar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.

Regler och förordningar

Viktiga bestämmelser finns i miljöbalkens förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Lokala hälsoföreskrifter

I de lokala hälsoskyddsföreskrifter för Värnamo kommun finns några paragrafer som handlar om djurhållning och gödsel.

Inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa.

Inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att sprida fastgödsel från svin, fjäderfä och pälsdjur, flytgödsel, slam, urin och pressaft samt slakteriavfall bestående av mag- och tarminnehåll eller annan orenlighet.

Tillstånd enligt 6§ krävs inte för spridning av gödsel i ringa omfattning till exempel på villatomten och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Utanför detaljplanelagt område får spridning ske utan tillstånd.

Slakteriavfall och kadaver ska lämnas för destruktion.

Granskad 2018-01-29
av Helena Bengtsson