Plan för trafiken

Plan för trafiken ska göra det möjligt för Värnamo att växa med attraktiva och hållbara livsmiljöer utan trafikproblem. Trafiksystemet i kommunen ska vara hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Planen stödjer översiktsplanen. Den innehåller kommunens ställningstaganden för trafiksystemets utveckling och förbättrar samordningen av fysisk planering och trafikplanering. Planen innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller tidplan, men den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder.

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering och dels omfattar olika åtgärder. Planen innehåller övergripande principer, dvs. vad som ska uppnås.

Planens process

Planförslaget är ute på samråd mellan 1 juli 2017 - 30 september 2017.
Under samrådstidenranskningstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter.

Allmänheten inbjuds att ta del av planen och lämna in sina synpunkter.

Samrådshandlingarna finns under rubriken Mer information. Handlingarna finns även utställda i Stadshusets foajé, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo huvudbibliotek.

Planen för trafiken är inte baserad på plan- och bygglagen och följer därför inte en lagstadgad process. Den process som valts liknar dock en vanlig PBL-planprocess. Enligt Värnamo kommuns riktlinjer för mål- och styrdokument ska denna typ av dokument kallas plan, tas fram av kommunstyrelse eller nämnd och fastställas av kommunfullmäktige.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-11-27
av Christin Granberg