Projektunderlag för Prostsjöområdet

Här kan du läsa och se några av de underlag som vi i samband med planering av Prostsjöområdet måste ta hänsyn till.

Politiska beslut som är relevanta för projektet

Nedan finns de beslut, fattade av kommunens politiker, som påverkar planeringsprojektet.

Inriktningsbeslut för framtagning av Miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-19 att utgå från 15 ställningstaganden i inriktningsbeslutet för stadsutvecklingsprojektet Prostsjöområdet.

Sammanställning av inriktningsbeslutet 2015-05-19PDF

Hållbar stadsdel i kommunens Energi- och klimatstrategi

I Energi- och klimatstrategin föreslås olika åtgärder för att nå upp till de energi- och klimatmål som kommunen redovisar i samma strategi.

Utdrag ur Energi- och Klimatstrategin 2011-2020 (sid. 31)PDF

Beslut om Hållbar stadsbyggnad

Kommunstyrelsen fattade beslut om en hållbar stadsbyggnad 2010-06-21.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll från 2010-06-21 (sid. 1, 28-29)PDF

Skissförslag Trädgårdsstaden

Skissförslag som kommunstyrelsens beslut hänvisar till (2010-06-21).

Skissförslag Trädgårdsstaden av BSVPDF

Delområde 19 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Fördjupningen för Värnamo stad antogs av kommunfullmäktige 2006-03-30 och pekar ut del av Prostjsöområdet för tänkbar bostadsbebyggelse.

Utdrag ur Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för Värnamo stad (sid. 26- 27).PDF

Kommunalt framtagna planeringsunderlag

Nedan redovisas de utredningar och underlag som kommunen tagit fram i projektet. Även utdrag av gällande strategier, program som är relevanta för projektet redovisas nedan.

Strukturutredningar inför inriktningsbeslut för Prostjsöområdets miljö- och gestaltningsprogram

Tre utredningar är framtagna för att utreda Prostsjöområdets möjliga utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv:
BebyggelseutredningenPDF (bebyggelse, försörjningssystem och genomförande)
GrönstrukturutredningenPDF (grönstruktur, friluftsliv, rekreation, kulturmiljö samt turism)
TrafikutredningenPDF (trafik och parkering)

Sammanställt underlag (redovisades i samband med workshopen)

En sammanställning av flertalet markkrävande förutsättningar. Häftet redovisades och fanns tillgängligt i samband med workshopen den 17 september 2013. 
Häfte med sammanställning av några ytkrävande förutsättningarPDF.

Utdrag av gällande strategier och program

Programmet omfattar miljökrav på byggnadens utformning och ska ses som ett av flera verktyg för att åstadkomma ett hållbart byggande.
Miljöprogram för byggnader

Grönstrukturprogrammet klubbades som planeringsunderlag och visar på hur kommunen strategiskt ser att allmäna grönstråk ska finnas i staden.
Utdrag ur Grönstrukturprogrammet (sid. 8-9,15,38-41)PDF .

Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun. 
Utdrag ur program för ökad tillgänglighet (sid. 7)PDF .

Granskad 2017-07-19
av Anita Johansson