Planeringsprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om pågående planeringsprojekt som kommer möjliggöra för särskilda offentliga lokaler eller större exploatering. För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och ny översiktsplan.

Stadsbyggnadsvision

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad. Stadsbyggnadsvisionen ger en målbild, en helhetsbild, angående hur Värnamo stad kan planeras, utvecklas och byggas fram till 2035 och på längre sikt. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2018.

Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo, 0370-37 71 76.

Mer information om projektet finns på sidan Stadsbyggnadsvision.

Stadsutvecklingsprojekt för Järnvägsområdet i Värnamo(Mellan Cupolen och norra undergången)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att samordna fler pågående planeringsuppdrag inom Järnvägsområdet i Värnamo stad och ta fram  ett stadsutvecklingsprogram som ska vara realistisk att genomföra inom en tioårs-period. Programmet är tänkt att förankras politiskt och användas i fortsatt planering och genomförande för Järnvägsområdet i Värnamo stad. Projektet är tänkt att avslutas i mars 2018.

Kommunens kontaktperson är Frida Fälth, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finns på sidan Järnvägsområdet.

Projekt Laganstråket
(Osudden - Ljussevekaleden)

Kommunens projektgrupp för Laganstråket har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. 

Kommunens kontaktpersoner är: Linus Enochson, 0370-37 72 87.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Planeringsprojekt för hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet är klart senast våren 2018 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet.

Kommunens kontaktpersoner är Frida Fälth, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Arbetet med programmet är vilande. Inväntar arbetet med strategisk översiktsplanering.
Kommunens kontaktperson är Frida Fälth, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finns på pågående planer och program.

Trälleborgs skolområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Trälleborgs skolområde. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av tillbyggnad/ombyggnad för Trälleborgsskolan samt en ny idrottshall som kan nyttjas till flera skolor och allmänhet.

Kommunens kontaktperson är Josefina Magnusson, 0370-37 72 05.

Mer information om projektet finns på pågående planer och program.

Rastplats Vandalorum

Trafikverket har planer på att ersätta den tidigare rastplatsen vid Bredasten med föreslagen rastplats vid Vandalorum. Syftet med ny rastplats  är att inbjuda till avkopplande rekreation/vila från en synlig plats från väg 27.

Information om rastplatsen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Projekt Apladalen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Apladalens entré.

Mer information om projektet finner du på sidan Apladalen.

Plan för trafiken i Värnamo kommun

Arbetet med att ta fram plan för trafiken i Värnamo kommun pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Planen kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i planen ska ligga till grund för framtida åtgärdsplaner.

Läs mer om planförslag för trafiken i Värnamo kommun på sidan Plan för trafiken.

VA-plan

Arbetet med att ta fram en vatten och avlopps-plan (VA-plan) pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Syftet med en kommunal VA-planering är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen beräknas kunna bli antagen sommaren 2018.

Kommunens kontaktperson är Emma Nordstrand, 0370-37 72 97.

Granskad 2018-01-29
av Frida Fälth