Planeringsprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om pågående planeringsprojekt som kommer möjliggöra för särskilda offentliga lokaler eller större exploatering samt pågående styrdokument som har stor betydelse på samhällsutvecklingen i Värnamo kommun. För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och ny översiktsplan.

Plan för kulturmiljö

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny plan för kulturmiljön i Värnamo kommun. Kulturmiljöplanen beskriver i huvudsak kommunens strategier i arbetet med kulturmiljön i den mer lagstyrda samhällsbyggnadsprocessen, hur vi förhåller oss till kommunens kulturmiljöer vid planering, bygglov och förvaltning men också hur vi vill förmedla informationen om vårt kulturarv.

Planen har blivit antagen i kommunfullmäktige och kommer inom kort läggas upp webbplatsen för styrdokument, planer.

Kommunens kontaktperson är Peter Andersson, 070-183 72 38.

Stadsutvecklingsprojekt för Järnvägsområdet i Värnamo (mellan Cupolen och norra undergången)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att samordna fler pågående planeringsuppdrag inom Järnvägsområdet i Värnamo stad och ta fram  ett stadsutvecklingsprogram som ska vara realistisk att genomföra inom en tioårs-period. Programmet är tänkt att förankras politiskt och användas i fortsatt planering och genomförande för Järnvägsområdet i Värnamo stad. Programmet är på internremiss i slutet av våren 2018. Efter sommaren 2018 tas programmet upp för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunens kontaktperson är Frida Fält, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finns på sidan Järnvägsområdet.

Planeringsprojekt för hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet är klart senast hösten 2018 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet.

Kommunens kontaktperson är Frida Fält, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Plan för grönstruktur

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny plan för  grönstruktur i och omkring Värnamo stad. Planen kommer visa vilka markområden som är viktiga att bevara, samt utveckla och förvalta utifrån naturvärden, rekreationsvärden, gröna samband, klimatreglering, sociala värden, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 

Planen beräknas vara antagen i kommunfullmäktige i slutet av 2018.

Kommunens kontaktperson är Linus Enochson, 0370-37 72 87.

Stadsbyggnadsvision

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny stadsbyggnadsvision för Värnamo stad. Stadsbyggnadsvisionen ger en målbild, en helhetsbild, angående hur Värnamo stad kan planeras, utvecklas och byggas fram till 2035 och på längre sikt. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2018.

Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo, 0370-37 71 76.

Mer information om projektet finns på sidan Stadsbyggnadsvision.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Arbetet med programmet är vilande. Inväntar arbetet med översiktsplan för Värnamo kommun.
Kommunens kontaktperson är Frida Fält, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finns på pågående planer och program.

Trälleborgs skolområde och Folkets park

Flera planeringsuppdrag finns i området kring Trälleborgsskolan och Folkets park. Inom området tittar kommunen på möjligheten att bygga om Trälleborgsskolan, utöka byggrätten för Linneberg uppföra bussgata samt ny idrottshall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram detaljplan för Trälleborgs skolområde där syftet är att möjliggöra uppförande av tillbyggnad/ombyggnad för Trälleborgsskolan samt en bussgata. Uppdrag finns även att utöka byggrätten för Linneberg och möjliggöra för en cirkulationsplats för Silkesvägen-Halmstadvägen. Ytterligare detaljplaneuppdrag kommer.

Finns mer information om pågående detaljplaner på pågående planer och program.

Rastplats Vandalorum

Trafikverket har planer på att ersätta den tidigare rastplatsen vid Bredasten med föreslagen rastplats vid Vandalorum. Syftet med ny rastplats  är att inbjuda till avkopplande rekreation/vila från en synlig plats från väg 27.

Information om rastplatsen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Apladalen

Uppdrag finns att påbörja arbetet med framtida utformning av Apladalen. Kommunen har  hållt en medborgardialog om Apladalen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Apladalens entré.

Tekniska förvaltningen har först genomförandemedel 2019 för förändringsarbete i Apladalen.

Mer information om pågående detaljplan för Apladalens huvudentré.

Plan för trafiken i Värnamo kommun

Arbetet med att ta fram plan för trafiken i Värnamo kommun pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Planen kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i planen ska ligga till grund för framtida åtgärdsplaner.

Läs mer om planförslag för trafiken i Värnamo kommun på sidan Plan för trafiken.

VA-plan

Arbetet med att ta fram en vatten och avlopps-plan (VA-plan) pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Syftet med en kommunal VA-planering är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen är ute på remiss till juni. VA-planen beräknas kunna bli antagen hösten 2018.

Kommunens kontaktperson är Emma Nordstrand, 0370-37 72 97.

Granskad 2018-05-24
av Frida Fält