Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Projekt Laganstråket
(Osudden - Ljussevekaleden)

Kommunens projektgrupp för Laganstråket har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. 

Kommunens kontaktpersoner är: Linus Enochson 0370-37 72 87.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Nytt bostadsområde Draken, Värnamo

Under januari 2018 kommer Tekniska förvaltningen påbörja arbete med bostadsområde Draken. Detta arbete planeras pågå till hösten 2018. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator och gång- och cykelvägar, nya park- och grönområden etc. på området.

Se plankarta.PDF

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende och verksamheter på området. Framkomligheten påverkas, avstängningar av vatten under tiden omkopplingar sker osv. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth 0370- 37 72 26.

Överföringsledning Bredaryd - Pålslund

Tekniska förvaltningen bygger överföringsledning mellan Värnamo och Bredaryd.

Etapp 1, Värnamo-Kärda är klar.

Etapp 2, Kärda-Forsheda är klar.

Etapp 3, Forsheda-Bredaryd pågår och beräknas vara klart till sommaren 2018.

Etapp 4, Bredaryds ARV-Industrivägen detaljprojektering pågår och byggande startar efter sommaren.

Inkoppling av vatten från Värnamo till Forsheda planeras till våren 2018. Inkoppling av avlopp från Kärda och Forsheda till Värnamo planeras till efter sommaren 2018.

Hela projektet överföringsledning Bredaryd-Pålslund beräknas vara klart i december 2018, och kosta ca 75 miljoner kronor.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare:

Henrik Lönngren 0370- 37 78 46.

VA-sanering Industrivägen, Bredaryd

Tekniska förvaltningen utför en VA-sanering på Industrivägen i Bredaryd. Cirka 230 meter vatten- och spillvattenledning ska anläggas.

Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden. Bara personbilar som kommer från Östra vägen kommeratt kunna passera avstängningen. För större fordon samt alla fordon som kommer från andra hållet kommer Industrivägen att vara helt avstängd på den sträckan som är markerad på kartan. (kartskiss)

Missfärgat dricksvatten kan förekomma under byggtiden. Detta beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras vid avstängning av vattnet vid saneringsarbetena. Låt kranen stå fullt öppen i några minuter så åtgärdas problemet i de flesta fall. Det kan även vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Fälth  0370-­37 ­72 ­26.

Överföringsledning Värnamo-Bor

Tekniska förvaltningen planerar för en överföringsledning mellan Värnamo och Bor. Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. Istället för att renovera Bors reningsverk planeras att pumpa avloppsvatten från Bor till nytt reningsverk i Pålslund, väster om Värnamo. Utbyggnaden medför sänkta drift- och underhållskostnader för
avloppsreningsverk och vattenverk samt att möjligheter för ytterligare
bebyggelse och utveckling av berörda områden skapas. Kostnaden för överföringsledning och pump- och tryckstegringsstationer är beräknad till ca 25 milj. kr.

Hösten 2017 påbörjas detaljprojektering och markförhandling. Byggstart planeras till sommaren 2018 och färdigställande vintern 2019-2020. Inom projektet ska även en cykelförbindelse mellan Värnamo och Bor byggas.

Vid frågor kontakta:

Henrik Lönngren (projektledare) 0370- 37 78 46.

Ny stadsbusstrafik

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik ska införa ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad, sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske på olika platser i staden med start sommaren 2016. Planerat att vara färdigställt tidigast 2019. 

Översvämningsåtgärder i Åbroparken

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron är igång och kommer färdigställas 2018.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare:

Lars Fälth 0370-37 72 26.

Nytt bostadsområde, Nöbbele, Värnamo

Tekniska förvaltningen bygger VA och gata för nytt
bostadsområde i Nöbbele, söder om Värnamo tätort. Bostadsområdet är beläget väster om väg 606 i höjd med Vandalorum. Se plankartaPDF.

Byggnationen planeras vara klar våren 2018.

Vid frågor kontakta:

Lars Fälth (Projektledare) 0370- 37 72 26.

VA-sanering Rönnegårdsvägen, Bredaryd

Tekniska förvaltningen ska utföra VA-sanering på Rönnegårdsvägen i Bredaryd. Vatten- och spillvattenledning ska bytas ut på en sträcka av cirka 900 meter. Två dagvattenmagasin ska anläggas. Efter VA-saneringen ska gatan återställas och restaureras.

Projektering pågår. Markarbetena beräknas starta efter sommaren 2018. Arbetet kommer att utföras etappvis med start österifrån och pågå till 2020. Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare:

Henrik Lönngren 0370-37 78 46.

VA till Osuddens badplats

Tekniska förvaltningen ska bygga VA-tryckledning på en sträcka av cirka 1000 meter till toalettbyggnad vid badplatsen.

Markarbetena startar i april 2018 och beräknas vara klara till badsäsongens start 2018.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare:

Henrik Lönngren 0370-37 78 46.

Trafiklösning Enehagens skola

Tekniska förvaltningen ska bygga busshållplats och gång- och cykelväg vid Enehagens skola. Markarbetena startar i april 2018 och beräknas pågå till sommaren 2018. Provisoriska parkeringsplatser kommer att byggas. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under byggtiden.

Under 2019 ska skolgården utökas mot Lagastigen och en permanent trafiklösning byggas öster om skolan.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare:

Henrik Lönngren 0370-37 78 46.

Granskad 2018-04-11
av Atena Ahmadi