Undantag från bygglovsplikt

Här har vi samlat information om de förenklingar som avser undantag från bygglovsplikt för en- eller tvåbostadshus. Du hittar bland annat information om den så kallade friggeboden och Attefallshuset samt vad som gäller om du bor på landet eller i en tätort.

Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse gäller särskilda bestämmelser. Ska du bygga i ett område som inte har detaljplan och som utgör landsbygd finns även andra bestämmelser.

Till en- och tvåbostadshus räknas villor, parhus och fritidshus. Radhus räknas till flerbostadshus om inte varje radhuslägenhet ligger på en egen fastighet.

Utgå från att du alltid ska be om grannens medgivande för att få uppföra byggnader närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, även om åtgärden i andra fall är bygglovbefriad.

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du oftast söka lov. Det krävs bygglov för bland annat tillbyggnad, komplementbyggnader och fasadändringar. 

Exempel då bygglov inte behövs:

  • Det krävs inte bygglov eller anmälan för att anordna ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvm sammanlagd yta. Skärmtaken får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader (friggebodar). Den sammanlagda byggnadsarean av alla de friggebodar som uppförts på tomten utan krav på bygglov får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Exempel då bygglov inte behövs, men då det krävs en anmälan:

  • Med endast anmälan får du uppföra en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
  • Du får göra en tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea, max. en tillbyggnad.
  • Du får även uppföra två takkupor samt inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

På landsbygden

Många åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan är bygglovbefriade. Du behöver inte bygglov för mindre tillbyggnader, små komplementbyggnader eller murar och plank i bostadshusets omedelbara närhet. Samhällsbyggnadsnämndens tolkning av bestämmelserna om liten tillbyggnad och små komplementbyggnader är följande.

Du behöver inte bygglov för att bygga till en huvudbyggnad med högst 50 procent av den befintliga huvudbyggnadens ursprungliga yta på marken (byggnadsarea), tillbyggnaden får vara högst 50 kvadratmeter och får inte dominera över befintlig bebyggelse. När du har gjort denna tillbyggnad kan du inte bygga till mer utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

Du behöver inte bygglov för att bygga till befintliga komplementbyggnader till bostadshuset med högst 50 procent av komplementbyggnadens byggnadsyta, dock högst 25 kvadratmeter.

På landsbygden får du också utan bygglov uppföra en ny komplementbyggnad på maximalt 50 procent av huvudbyggnadens byggnadsarea eller högst 40 kvadratmeter. Det som först inträffar.

Notera dock kravet på anmälan vid exempelvis installationer så som eldstad eller VA-installationer.

Läs mer om installationer på sidan anmälan byggåtgärd.

Ekonomibyggnader

På lantbruks- och skogsfastigheter utanför detaljplanelagt område behöver du inte bygglov för att uppföra ekonomibyggnader. Dessa byggnader ska användas till lantbruks- eller skogsverksamhet och ha en tydlig koppling till den näring som bedrivs. För hobbyverksamhet eller ändrad användning behöver du bygglov.

Strandskydd

De flesta vattennära områden omfattas av strandskydd på mellan 100 och 200 meter från vattnet. För att kunna bygga inom dessa områden behöver du oftast en strandskyddsdispens. Detta gäller även om det finns undantag i bygglovsplikten.

Du hittar mer information om vad som gäller inom strandskydd på sidan Strandskydd.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson