Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Här hittar du information om strandskydd och om hur du söker dispens.

Ansök om strandskyddsdispens

Planerar du att bygga inom ett strandskyddsområde så måste du ansöka om dispens.

Förbjudna åtgärder inom strandskyddet

Inom ett strandskyddsområde är följande åtgärder normalt förbjudna:

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, stor tillbyggnad.
  • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad.
  • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, växthus, parkeringsplats.
  • Utöka sin så kallade privata zon eller hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel genom att ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter.
  • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Strandskyddsdispens

Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som beslutar om dispens och har också möjlighet att upphäva strandskyddet med en bestämmelse i en detaljplan. Dessutom har nämnden det operativa tillsynsansvaret av strandskyddsområden i kommunen.

Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. Dispens innebär undantag från ett förbud. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv måste alltså tryggas.

Skyldigheten att söka dispens är långtgående och omfattar många åtgärder.

Dispens krävs dels för att uppföra en ny byggnad på strandskyddat område, förutom för särskilda näringar i vissa undantagna fall. Men också till exempel för att bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område. När det gäller om- och tillbyggnader kan det också vara nödvändigt i de fall storleken på hemfridszonen påverkas. Hemfridszonen är det område kring till exempel ett hus där allemansrätten inte gäller och om denna zon utökas av en tillbyggnad kan dispens behövas.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson