Startbesked

Enbart ett beviljat bygglov eller att du gjort en anmälan innebär inte att du får påbörja din byggnation.

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får nämligen inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska du som byggherre kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden uppfyller kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar och övriga dokument som, utöver ansökningshandlingarna, krävs.

Byggsanktionsavgift

Påbörjas en åtgärd utan startbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson