Slutbesked

Du har fått bygglov och startbesked, men vad händer sen? Inga av dessa besked gör att du får ta byggnaden i bruk. För att ta byggnaden i bruk behöver du ett slutbesked.

Slutligt eller interimistiskt slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Om kraven för slutbesked inte uppfylls får nämnden under vissa förutsättningar ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Vid byggåtgärder får du normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan nämnden har gett ett slutbesked.

Nämnden har dock en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Byggsanktionsavgift

Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked har nämnden skyldighet att besluta om en byggsanktionsavgift. Avgifterna är förutbestämda och höga. Kontrollera därför att du har de myndighetsbeslut som krävs. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson