Marklov

Plikten att söka marklov är begränsad till områden med detaljplan eller områden där kommunen bestämt att marklov krävs genom områdesbestämmelser.

Marklov inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs marklov för schaktning eller fyllning om det höjer eller sänker den befintliga marknivån med 0,5 meter eller mer. Det kan i vissa fall även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering.

Sker markförändringen i samband med en byggnation som är anmälnings- eller bygglovspliktig prövas detta i samband med anmälan eller bygglovsansökan.

Schaktmassor

Att flytta eller lägga upp schaktmassor eller liknande kan kräva tillstånd enligt miljöbalken.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson