Lediga tomter

Här hittar du information om lediga tomter som säljs av kommunen. För att få köpa en tomt om kommunen måste du först vara registrerad i kommunens tomtkö.

Det finns även lediga privatägda tomter i kommunen. Är du intresserad av sådana tomter hänvisar vi dig vidare till mäklare och andra webbplatser. 

Kommunens lediga tomter presenterade efter ort/område

Hos mark- och exploateringsavdelningen kan du registrera dig i tomtkön och få svar på frågor om byggklara och planerade kommunala tomter i kommunen. Sökanden registreras i turordning efter datum för inbetalning av anmälnings­avgiften.

Tomtköregler

Den som önskar köpa tomt för villabebyggelse eller tomt på vilken ska uppföras grupphus, ska anmäla sig till kommunens tomtkö. För denna kö gäller följande:

Registreringsbestämmelser

 • Sökande ska ha fyllt 18 år.
 • Din registrering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas.
 • Du anmäler genom e-tjänsten eller blanketten Anmäl till tomtkö.
 • Inregistrerad ansökan får inte överflyttas från en tätort till en annan i köregistret.
 • För äkta makar och sambos får det endast finnas en gemensam ansökan.
 • Vid äktenskapsskillnad eller då samlevnad upphör har båda parterna rätt att individuellt stå kvar i tomtkön.

Anmälningsavgift

När du har skickat in anmälan måste du även betala in en anmälningsavgift. Betala in 500 kronor på bankgiro 141-7195. Ange "tomtkö" och ditt namn på inbetalningen. Avgiften betalas inte tillbaka vid avregistrering.

Avgift ska även betalas vid eventuell förtur, om du inte redan har betalat anmälningsavgiften.

Anmälan om ändringar

Du måste anmäla om du ändrar namn eller adress. Om inte dina personuppgifter stämmer kan du bli avregistrerad.

Erbjudanden

När nya tomter släpps kommer alla i tomtkön för det området att få erbjudande om tomt. Din plats i kön bestäms av datumet då du registrerades.

Du kommer att få erbjudande om fem tomter. Om du inte tackar ja till något av de fem erbjudandena kommer du att strykas från tomtkön. 
 
Inom tre veckor från det att du får erbjudande om tomt ska du meddela kommunen om tomten du vill ha tomten eller inte. Om du inte lämnar besked inom tre veckor kommer tomten att gå till annan sökande.

Vid erbjudande av tomt för serieproducerat småhus, bestäms betänketidens längd från fall till fall av aktuell byggherre.

Avregistering sker

 • Om du tackat nej till fem erbjudanden om tomter.
 • När du har tilldelats tomt genom kommunen.
 • Om du inte har lämnat namn- eller adressändring.
 • När du själv vill bli avregistrerad. 

Anmälningsavgiften återbetalas inte oavsett av vilken anledning du avregistreras.

Projektering

När det gäller byggande i egen regi ska bygglovhandlingar ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden senast fyra månader efter tomttilldelning. Har handlingarna inte inkommit inom denna tid återtas tomten och kan tilldelas annan intressent.

Köpekontrakt och betalning av tomt

 • Köpekontrakt växlas när bygglov erhållits.
 • Betalning ska ske senast på tillträdesdagen.

Förtur

Förturstilldelning av tomt får ske om det finns synnerliga skäl. Förtur kan ges till anställd inom näringslivet eller offentlig förvaltning om behovet anses vara tillräckligt stort. Förtur kan också ges till person med funktionshinder.
 
Det här gäller vid bedöming om rätt till förtur: 

 • Varje beslut om förturstilldelning ska grundas på en välmotiverad framställning och föregås av en noggrann prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.
 • Förturstilldelning ska gälla för fysisk person. Företag har rätt att begära förtur men är skyldig uppge vilken person i företaget som ska tilldelas förturen.
 • Bifall till ansökan om förtur innebär endast att sökanden garanteras tomt inom det område för vilket förtur beviljats. 

Granskad 2017-11-30
av Atena Ahmadi