Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Syftet är att du ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta din planering av bygget och upprätta fullständiga bygglovhandlingar.

Förhandsbeskedet kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas vid nylokalisering där mark avses säljas och i situationer där det finns tveksamheter om bygglov kan beviljas. Därför räcker det ofta med en karta och ansökningsblankett. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Samhällsbyggnadsnämnden är sedan bunden av sitt ställningstagande om ansökan om bygglov lämnas in inom två år från den dag då beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du i tidigt skede vill diskutera en ny lokalisering.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson