Bostadsanpassningsbidrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger bidrag till anpassad bostad för personer med funktionsnedsättning.

Till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag bör du ha din fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassnings-åtgärderna får utföras, använd blanketten ägarmedgivande för bostadsanpassninglänk till annan webbplats.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet; förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden. Det kan exempelvis handla om att montera en ramp, ta bort trösklar, installera trapphiss eller automatisk dörröppnare.

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av funktionsnedsättning som kräver en anpassning av bostaden.

Anpassning av bostadens fasta funktioner

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner och anpassningen måste vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. I samband med att bidrag söks ska sökanden styrka behovet av de olika anpassningsåtgärderna med intyg från en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel normalt bostadsunderhåll eller att åtgärda byggnadstekniska brister. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller till grundläggande bostadsfunktioner om sådana saknas helt före anpassningen.

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Den som är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare bör kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna man beviljats bidrag för får utföras. Särskild blankett finns för detta.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidragets storlek grundas på den offert som handläggaren tagit in i sin utredning eller som sökande själv bifogat och motsvarar en skälig kostnad för anpassningen. Om beslutet går den sökande emot kan det överklagas till Förvaltningsdomstolen. Det är alltid den som söker som ansvarar för att få anpassningen utförd och som står som beställare för arbetet. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Den sökande får själv välja entreprenör. För att få hjälp från kommunen med att beställa och betala anpassningen måste den sökande fylla i en fullmakt som ger handläggaren rätt att överta dessa uppgifter.

När man har fått sin anpassning utförd är man ägare till den. Det går att få bidrag till reparation av tekniskt avancerad utrustning som man fått beviljad med bostadsanpassningsbidrag, exempelvis trapphissar och dörrautomatik.

Ansökan

Ansökningshandlingar finns hos handläggaren, kommunens arbetsterapeuter samt för utskrift på kommunens webbplats. Ansökningshandlingarna skickas till: Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 331 83 Värnamo.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • anbud/offert eller kostnadsberäkning. Du kan också få hjälp från kommunen med detta.
  • ritningar (om behov finns)
  • intyg från fastighetsägare/bostadsrättsförening att åtgärderna får utföras bör bifogas.

Granskad 2018-03-29
av Atena Ahmadi