Ventilation

Bra ventilation i din bostad är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Även för byggnaden i sig är ventilationen viktig - dålig ventilation kan i vissa fall orsaka skada på byggnadens konstruktion. Genom god ventilation leds fukt och föroreningar bort från inomhusluften och bostaden tillförs ny luft.

Fukt och vädring

Luften tillförs fukt från matlagning, tork av tvätt, duschning med mera. En familj på fyra personer alstrar ungefär tolv liter vatten på ett dygn. Om denna fukt inte vädras bort kan den orsaka växt av mikroorganismer som kvalster och mögel.

Hygienartiklar, bygg- och inredningsmaterial med mera avger ständigt kemiska ämnen och aktiviteter som städning och bäddning tillför luften partiklar. Allt detta behöver vädras bort för att inte ge upphov till besvär hos känsliga personer.

Tillsyn

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kommunen kan också ingripa med stöd av Miljöbalken om det föreligger "olägenhet för människors hälsa". Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.

Den möjlighet som tidigare funnits att få lokal behörighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i kommunen har nu upphört.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson