Mätningar

Kommunerna är skyldiga att kontrollera och informera om luftkvalitet. Värnamo kommun gör detta genom medlemskap i Jönköpings läns luftvårdsförbund.

Regler och normer

Tanken med mätningarna är att kunna bedöma luftföroreningarna i Värnamo och att jämföra halterna med lagstadgade miljökvalitetsnormer och gränsvärden för luft. Kontroller sker enligt Luftkvalitetsförordningen och mätningarna kan även användas för planarbetet i kommunen.

Miljökvalitetsnormer är till för att skydda miljön och människors hälsa och finns idag för kvävedioxid, bensen, bly, kolmonoxid och partiklar (PM10).

Luftmätningar i kommunen

Luftmätningarna som sker idag i Värnamo tätort omfattas av bakgrundsmätningar av kvävedioxid, VOC (kolväten där bensen ingår), svaveldioxid och partiklar (PM10). Dessutom sker månadsmätning av kvävedioxid och svaveldioxid på två bakgrundsstationer i Nästa och Tuddabo. På dessa stationer mäts även ozon sommartid. Mätningar av luftkvalitet har tidigare skett på olika trafikerade platser i tätorten. Alla mätningar sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Vill du veta mer om luftmätningar och mätresultat i Värnamo kan du kontakta Lars-Ingvar Björk.

naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om luftföroreningar och miljökvalitetsnormer.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson