Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs vid vissa typer av verksamheter eller byggnader: vård, skola, hotell, industri, samlingslokaler, byggnader med kulturhistoriska värden eller byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad är tillfredsställande ligger alltid på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande följs.

De fastighetsägare/nyttjanderättshavare som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet skall inkomma med sådan inom ett år efter det att en byggnad tagits i bruk (nybyggnation). Därefter ska en ny skriftlig redogörelse inlämnas med maximalt fem års intervall, under byggnadens hela brukande tid.

Krav på förnyad inlämning av skriftlig redogörelse för brandskyddet föreligger endast om väsentliga förändringar gällande fastighetens utformning, ägandeförhållanden eller verksamhet har skett. Förlängning av frist kan, efter ansökan, lämnas av kommunen.

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson