Brandskydd, sotning

Många bostadsbränder är relaterade till skorstenar och eldstäder. Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar bort, vilket minskar risken för skorstensbrand och att skadeverkan vid en skorstensbrand minimeras. Sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder.

Sotare

Värnamo kommun har valt att upphandla sotning av Skorstensfejarmästarna Syd AB. Om du vill att någon annan ska sota din fastighet kan du ansöka om dispens för detta.

Kontroll och regler

Kommunen är ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats. Sotningsverksamheten består av två delar, den ena är sotning/rengöring och den andra är brandskyddskontroll. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Kommunen anger hur ofta sotning ska ske, samt hur sotningen organiseras och utförs. Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv utföra sotningen, detta under förutsättning att det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson