Farligt avfall

Varje år säljs över 80 miljoner konsumentprodukter som är giftiga, frätande, irriterande eller hälsoskadliga. Även om du valt ett miljöanpassat alternativ i butiken kan avfallet vara farligt. Är du tveksam om något avfall är farligt eller inte, ta med det till Stomsjö återvinningsgård så får du hjälp. 

Lämna in farligt avfall

Farligt avfall kan vara giftigt, frätande, miljöfarligt eller brandfarligt och kan redan i små mängder skada både människor och miljö.

Se till att varor och kemikalier som du vet eller misstänker är farliga inte hamnar i avloppet eller i soppåsen. Hushåll kan lämna farligt avfall vid miljöstationen på Stomsjö återvinningsgård eller till miljöbilen i samband med kommunens mobila insamling vår och höst. Då tas det farliga avfallet omhand på rätt sätt och riskerar inte att skada miljön.

Vid återvinningscentralerna i Bredaryd och Rydaholm kan du endast lämna farligt avfall i samband med miljöbilens stopp vid insamlingskampanjerna.

Farliga produkter är ofta märkta med en farosymbol. Så här ser de nya farosymbolerna/faropiktogrammen ut. De gamla farosymbolerna (faropiktogrammen) är orangea och svarta. 

Nya farosymboler

Vad har du för farligt avfall hemma?

Farligt avfall är ett avfall som på grund av sina kemiska egenskaper inte får hanteras som vanligt hushålls- och industriavfall. I Avfallsförordningen regleras vad som räknas som farligt avfall och hur det ska tas om hand. 

Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, lösningsmedel, lack och färgrester, rester av bekämpningsmedel och veterinärmedicinska preparat, förpackningar med rester av farligt avfall och tungmetallhaltiga varor som batterier och lysrör.

Farligt avfall i verksamheter

I en verksamhet måste man föra journal där man antecknar mängden och typen av farligt avfall som hanteras. Även vilken anläggning avfallet ska transporteras till ska antecknas. Det är förbjudet att blanda olika sorters avfall.

Förordningar som reglerar verksamheter

  • Förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
  • Avfallsförordningen (2001:1063)
  • Förordningen (1997:645) om batterier
  • Förordningen (1993:1268) om spillolja

Granskad 2018-01-04
av Ingela Zander