Källsortering och återvinning

Dina inköp idag blir dina sopor i morgon...

Varje inköp du gör påverkar miljön på andra delar av vår jord, från det att varan tillverkas, transporteras, används till att den kasseras. För miljöns bästa måste vi försöka att minska våra avfallsmängder, genom att dra ner på våra inköp och vårda och reparera våra saker. De saker du inte köper behöver du inte heller göra dig av med.

Viktiga råvaror som olja, metaller och mineral på vårt klot håller på att ta slut. Blandade sopor är ett stort miljöproblem men sorterade sopor är användbara resurser.

Avfall kan komma till nytta...

Bäst för miljön är att återanvända sakerna igen. Går de inte att återanvända är det bra om materialet kan komma till nytta igen. Ett rent insamlat material är en värdefull råvara som kan användas på nytt i tillverkningsledet. Genom att sortera material i rena fraktioner vid återvinningscentraler och återvinningsstationer bidrar du till att energiförbrukningen minskar och naturresurser sparas. (Det är t ex 20 gånger så energisnålt att återvinna aluminium som att nyframställa aluminium ur bergarten bauxit.) 

Avfall kan ställa till med stor skada...

Att allt brinner är en ohållbar slogan. Att lägga återvinningsbart material i sopkärlet eller lägga det i en container som brännbart material är slöseri med resurser, eftersom det bara ger energi en gång. Dessutom måste den farliga askan deponeras.

Än värre är att lägga en återvinningsbar eller brännbar produkt på deponi. Då kommer den aldrig till nytta igen.

Allra värst är det om farliga ämnen slängs i soppåsen eller i avloppet, då det skadar närmiljön och oss själva.

Se till att varor och kemikalier som du vet eller misstänker är farliga inte hamnar i avloppet eller i soppåsen. Hushåll kan lämna farligt avfall till miljöstationen på Stomsjö återvinningscentral eller lämna till miljöbilen i samband med kommunens mobila insamling vår och höst. Då tas det farliga avfallet omhand på rätt sätt och riskerar inte att skada miljön. 

Återvinningscentraler

Välkommen att sortera på våra återvinningscentraler. I avfallstaxan ingår att hushållen i Värnamo kommun kostnadsfritt kan lämna sina sorterade produkter vid våra bemannade återvinningscentraler Stomsjö, Rydaholm och Bredaryd. Avfall från verksamheter omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. Därför kan verksamheter idag endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinningscentraler och får istället anlita andra återvinningsbolag för sorteringshjälp.

Återvinningsstationer

I flera tätorter finns återvinningsstationer där förpackningar samt returpapper kan sorteras för materialåtervinning. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Återvinningsstationerna finns i  Värnamo tätort, Forsheda, Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.

Panta mera!

Returflaskor och dryckesburkar med pant lämnas i butik (Redan på 1970-talet infördes pant på glasflaskor, 1984 infördes pant på aluminiumburken och 1994 infördes pant på PET-flaskor.) Plasten och aluminiumet återvinns och nya flaskor och burkar tillverkas. Returflaskorna av glas återanvänds ca 40 gånger innan de är så repiga att de måste skrotas.

Granskad 2018-01-04
av Ingela Zander