Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Vatten och avlopp (VA)

Drygt 27 000 av invånarna i Värnamo kommun är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras och ser till avloppsvatten leds bort och renas.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avlopssnätet, behöver du göra en anmälan för servisanlutning.

Kostnadsberäkning

Vill du veta vad servisanslutningen kommer att kosta? Du kan be att få en kostnadsberäkning.

Kommunalt vatten och avlopp

Inom samtliga tätorter i kommunen finns fastställda verksamhetsområden för vatten och avlopp, där kommunen tillhandahåller allmänna vattentjänster.

Ansvaret gäller fram till respektive fastighets förbindelsepunkt (den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet). Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar och VA- (vatten- och avlopp-) installationer hos fastighetsägaren.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa de lokala bestämmelserna för vatten- och avloppshantering som kommunen har fastställt i Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). I ABVA finns bestämmelser för vattenmätare, avfallskvarnar och vad som inte får släppas ut i avloppet.

VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 om en ny taxa för vatten och avlopp i kommunen. Taxan började gälla 1 januari 2020.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar:

 • Anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som betalas vid inkoppling till kommunalt vatten och avlopp.
 • Brukningsavgift. Den faktureras varje kvartal och är uppdelad i en fast och en rörlig del. Avgiften ska täcka drift, underhåll och investeringar av kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

På sidan taxor och avgifter hittar du den nya VA-taxan för 2020.

Förklaring till VA-fakturan i korthet

I samband med den nya VA-taxan har fakturornas utseende och innehåll förändrats. Nedan kommer en kort förklaring för de nya begreppen som används.

 • Förbrukningsavgift.
  Det är en rörlig avgift och baseras på förbrukning av vatten. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning av vattenmätaren.
 • Fast avgift.
  Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka merparten av de fasta konstnader som kommunen har för att driva VA-verksamhet.
 • Bostadsenhetsavgift.
  Det är en del av den fasta avgiften. Bostadsenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter. Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet. En normalvilla faktureras en bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus med till exempel fem lägenheter faktureras fem bostadsenhetsavgifter. För andra fastigheter som exempelvis industrier, kontorslokaler och butiker beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter-lokalyta som en bostadsenhet.

Ägarbyte på fastighet

Har du sålt din fastighet? Glöm inte att anmäla byte av ägare.

Senast granskad:
2020-02-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter