Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ny översiktsplan - Mitt Värnamo 2035 

Översiktsplanen är det dokument Plan- och bygglagen menar ska redogöra för hur kommunens mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Pratbubblor med allmänna intressen

Varför ny översiktsplan?

Värnamos aktuella översiktsplan blev antagen 2002 vilket gör att planen är inaktuell sedan länge. En ny översiktsplan för ett fortsatt växande Värnamo ger goda riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och förbättra vår kommun.

Vi tror att de främsta utmaningarna och möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom fyra olika fokusområden:

 • En attraktiv kommun
 • Främja näringsliv och hållbar tillväxt
 • Goda kommunikationer
 • Utveckla mark och vattenresurser

Översiktsplanens upplägg

 • Planförslaget är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas. Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden.
  AntagandehandlingPDF (handlingen har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden)

 • Planeringsunderlaget innehåller de förutsättningar som finns idag och som ligger till grund för planförslagets strategier och ställningstaganden. Underlaget är skilt från planförslaget och fungerar som ett faktaunderlag.
  AntagandehandlingPDF (handlingen har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden)

 • Konsekvensbeskrivningen redovisar de betydande konsekvenser som planförslaget bedöms kunna resultera i.
  AntagandehandlingPDF (handlingen har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden)

 • Tematisk översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
  Till översiktsplanen hör också en tematisk översiktsplan som redogör för de områden som kommunen pekar ut som lämpliga för att utreda vidare för exploatering av strandnära områden på landsbygden. Här redovisas också kommunens ställningstaganden kring hur och varför ett område kan pekas ut som LIS-område. 
  AntagandehandlingPDF (handingen har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden)

 • Särskilt utlåtande redogör för de synpunkter som inkommit under utställningen. Här redogörs också för hur kommunen har hanterat synpunkterna samt hur kommunen har reviderat planförslaget inför antagande.
  AntagandehandlingPDF (handlingen har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden)

 • NyckelnPDF - en sammanfattning av kommunens förslag till ny översiktsplan.

Under själva processen för att ta fram en ny översiktsplan finns det två formella tillfällen att ta del av planförslaget och invånarna får möjlighet att ge synpunkter. Det första tillfället är under samrådet (2018-01-15 till 2018-04-06) och det andra är vid tillfället då planen ställs ut på utställning (2018-11-16 till 2019-01-25). Samrådet följs av en revidering av planförslaget som därefter ställs ut med ytterligare en möjlighet att ge sin mening och påverka planförslaget. Vid utställningen redogör kommunen för samtliga yttranden som inkommit under samrådet och svarar på hur dessa tillvaratas i översiktsplanen. Efter samråd och utställning antas planförslaget av kommunfullmäktige innan planen kan vinna laga kraft.

Översiktsplanearbetet är en kontinuerlig process där kommunen enligt lag var fjärde år ska se om gällande plan fortfarande är aktuell utifrån nya förutsättningar, behov och krav.


Bild som visar fokusområdet, - attraktiv kommun.
Bild som visar fokusområdet, - hållbar näringslivsutveckling.
Bild som visar fokusområdet, - goda kommunikationer.
Bild som visar fokusområdet; - att utveckla mark- och vattenresurser.

Illustrationerna ovan är symbolbilder för de fyra olika fokusområdena.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter