Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bor

Idag renas avloppsvattnet från Bor lokalt, men reningsverket är i dåligt skick. Med en ny överföringsledning till Värnamo kommer vi framöver istället att kunna pumpa vatten till reningsverket Pålslund. Det är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Projektet beräknas bli klart 2022.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren.

Bredaryd

I området Häggegård i Bredaryd möjliggörs för ett nytt bostadsområde. Värnamo kommun arbetar med att anlägga vatten, avlopp, dagvattenlösningar, gator, grönområde och gång- och cykelvägar. Projektet beräknas bli klart 2020.

Se plankarta.PDF

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth.

Jannelunds förskola i Bredaryd ska ersättas med en helt ny förskola. Detta på grund av att befintlig byggnad är i dåligt skick. Även utemiljön kommer att uppdateras och kompletteras. Allt i linje med vårt pågående projekt HUV. Planeringsarbete pågår och byggnation av den nya förskolan beräknas påbörjas i slutet av 2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Samuel Skog.

Värnamo kommun bygger en ny vatten- och avloppsledning mellan Bredaryd och Värnamo. Inkoppling av vatten från Värnamo till Kärda, Forsheda och Bredaryd är klart. Inkoppling av avlopp från Kärda, Forsheda, Bredaryd till Värnamo beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Stadsdelsparken i Bredaryd utvecklas med mer kvaliteter inom områdena: lek, vila och återhämtning, fysisk aktivitet och möte. Projektet beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochsson.

Värnamo kommun utför va-sanering på Rönnegårdsvägen i Bredaryd. Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska bytas ut och ett dagvattenmagasin ska anläggas. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet för framtiden. Efter bytet av ledningar ska gatan återställas och kompletteras med cykelväg.

Projektet beräknas bli klart 2021.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Hamra

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Hamra. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Hamra är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2021. Preliminär utbredning av det så kallade verksamhetsområdet kan ses i kartbilden. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic.

Herrestad

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Herrestad. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Herrestad är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2021. Preliminär utbredning av det så kallade verksamhetsområdet kan ses i kartbilden. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2020.

Den nya vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt va-nät i Kärda. Just nu pågår arbete med att studera möjliga ledningssträckningar mellan Kärda och Herrestad.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren.

Rydaholm

Intill Västra Storgatan, nära Rydaholms skola, byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Projektet beräknas bli klart hösten 2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Sebastian Scheler.

Värnamo

Bredasten växer. Värnamo kommun ska anlägga gata, gång- och cykelväg, vatten och avlopp, samt cirka 33 hektar kvartersmark för industri och kontor. Markarbetena beräknas starta under våren 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Trafikmiljön vid in- och utfarten till Enehagens skola, Åkanten och Finnvedens Gymnasium behöver förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Likaså parkering och angöring för skolbussar. Nästa steg är sedan att utöka skolgården. Dagens skolgård är underdimensionerad med hänsyn till elevantalet. Projektet beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Anita Zukanovic.

Intill Fräkenvägen, nära Borgenområdet, byggs en ny förskola med sex avdelningar. Markarbeten har gjorts och planeringsarbete pågår. Beräknad byggstart 2021.

Vid frågor kontakta projektledare: Sebastian Scheler.

Med anledning av ombyggnationer i Expoområdet sker övergripande mark- och trafikplanering. Gång- och cykelvägarna görs tydligare för att öka trafiksäkerheten. Projektet beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Anders Linusson.

Värnamo kommun genomför åtgärder som ska lyfta det stråk som Lagan utgör. Åtgärderna utgår från en utredning som gjordes 2015.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochson.

Mer information på sidan Laganstråket.

Värnamo kommun bygger ny pumpstation på fastigheten LILLEGÅRD 1, precis norr om skateparken. Projektet beräknas bli klart hösten 2020. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. En tillfällig gång- och cykelbana kommer att hållas öppen under större delen av byggnationen. Anledningen till varför Värnamo kommun bygger ny pumpstation är för att säkerställa borttransport av avloppsvatten till reningsverket Pålslund.

Vid frågor kontakta projektledare: Anders Granqvist.

Mosslelunds förskola ersätts med en ny förskola. Den nya förskolan innehåller fyra avdelningar. Även utemiljön kommer kompletteras med mer grönska och fler funktioner. Projektet beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Anders Linusson.

Intill Norregårds 11-mannaplan byggs ett nytt servicehus med omklädningsrum, kök och yta för servering. Projektet beräknas bli klart våren 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Anders Linusson.

Värnamo kommun arbetar med att sluttäcka de gamla deponierna på Stomsjö avfallsanläggning i Värnamo. Anledningen varför vi sluttäcker de gamla deponierna på Stomsjö är på grund av att det inte ska släppas ut miljöfarliga ämnen i naturen.

På Stomsjö kapslas soporna in med olika lager av material, så som grus, fiberduk, gummiduk, slam och kompostmaterial som sedan besås med gräs. Inom området finns flera smarta lösningar för att miljöfarliga ämnen inte ska komma ut i naturen. Allt vatten från området leds till exempel till en lakvattendamm som i sin tur under växtsäsongen tas upp av en närliggande energiskog. Resterande tid pumpas vattnet till avloppsreningsverket Pålslund. Det är ett stort område som kapslas in, över 13 ha. Projektet beräknas vara klart före 2030.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth.

Värnamo kommun arbetar med att bygga om torget i Vråens centrum. Torget får ny belysning, vegetation, markbeläggning och nya bänkar. Cykelstråken görs tydligare för att öka trafiksäkerheten. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. Projektet beräknas vara klart 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Anita Zukanovic.

Vråenparken planeras att byggas om. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas med syftet att rena och fördröja dagvatten. Markarbetena beräknas starta våren 2020.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

I Åbroparken pågår flera åtgärder för att förbättra skyddet mot högt vattenstånd i Lagan och förhindra översvämningar. Bland annat bygger vi en skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron. Projekten beräknas bli klart 2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Senast granskad:
2020-03-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter