Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Under maj 2019 kommer Tekniska förvaltningen påbörja markarbete på Fräkenvägen. Arbetet planeras pågå till hösten 2019. Tekniska förvaltningen ska utföra markplanering av tomtmark samt anlägga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar till nya bostäder och förskola. Arbetet kommer medföra olägenheter för boende i området i form av: nedsatt framkomlighet för trafik, sprängningsarbete och arbete med bullrande och vibrerande maskiner.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Trafikverket har planer på att ersätta den tidigare rastplatsen vid Bredasten med föreslagen rastplats vid Vandalorum. Syftet med ny rastplats  är att inbjuda till avkopplande rekreation/vila från en synlig plats från väg 27. Pågår under hösten 2018 och vintern 2019.

Information om rastplatsen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen bygger parkering på gamla mejeritomten. Arbetet startar i september 2018 och beräknas vara klart i maj 2019. Parkeringsmöjligheterna kommer att vara begränsade under byggtiden. Om du är hyresgäst eller besökare till Gummifabriken och har frågor, kontakta Tobias Hörnquist på VKIAB, 0370-30 59 80.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Tekniska förvaltningen planerar för en gång- och cykelled mellan Värnamo och Bredaryd. Målet är att anordna en trafiksäker gång- och cykelförbindelse för pendling Värnamo-Bredaryd och orterna Kärda och Forsheda, som även medger trafik med moped, klass 1. En utredning är startad för att bestämma lokalisering och koppling till lokala gång- och cykelnät i tätorterna. Markarbetena planeras att starta under 2019.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Med anledning av pågående och kommande ombyggnationer på Östboskolan kommer gång- ochcykeltrafiken i området att bli påverkad. Arbetena påbörjas våren 2018 och beräknas pågå under hela 2018 och delar av 2019.

Gång- och cykelvägarna närmast Östboskolan kommer att stängas av i två etapper.

Första avstängningen gäller från och med vecka 17 och påverkar de norra gång-cykelvägarna, här kommer även byggtrafik tillåtas på en delsträcka.

Från och med vecka 34 kommer även gång- och cykelvägen längst i söder, mellan Nyponvägen och Expovägen, stängas av. Den västra delen av denna sträcka kommer tillfälligt att fungera som in- och utfart för motortrafik till Östboskolan.            

Eventuella synpunkter och frågor gällande avstängningarna, kontakta:
Sabina Johansson Kullman, projekteringsingenjör.

Information gällande omledning.PDF

Kommunens projektgrupp för Laganstråket har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde.

Kommunens kontaktpersoner är: Linus Enochson.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Under januari 2018 kommer Tekniska förvaltningen påbörja arbete med bostadsområde Draken. Detta arbete planeras pågå till våren 2019. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator och gång- och cykelvägar, nya park- och grönområden etc. på området.

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende och verksamheter på området. Framkomligheten påverkas, avstängningar av vatten under tiden omkopplingar sker osv. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen bygger överföringsledning mellan Värnamo och Bredaryd.

Etapp 1, Värnamo-Kärda är klar.

Etapp 2, Kärda-Forsheda är klar.

Etapp 3, Forsheda-Bredaryd är klar.

Etapp 4, Bredaryds ARV-Industrivägen pågår och beräknas vara klar våren 2019.

Inkoppling av vatten från Värnamo till Forsheda är klart. Inkoppling av avlopp från Kärda och Forsheda till Värnamo planeras till våren 2019.

Hela projektet överföringsledning Bredaryd-Pålslund beräknas vara klart sommaren 2019, och kosta ca 85 miljoner kronor.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Tekniska förvaltningen planerar för en överföringsledning mellan Värnamo och Bor. Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. Istället för att renovera Bors reningsverk planeras att pumpa avloppsvatten från Bor till nytt reningsverk i Pålslund, väster om Värnamo. Utbyggnaden medför förbättrad avloppsrening och sänkta drift- och underhållskostnader för avloppsreningsverk och vattenverk samt att möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden skapas.

Kostnaden för överföringsledning och pump- och tryckstegringsstationer är beräknad till cirka 35 miljoner kronor.

Lantmäteriförrättning pågår. Byggstart planeras till hösten 2019 och färdigställande våren 2021.

Inom projektet ska även del av en cykelförbindelse mellan Värnamo och Bor byggas.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik har infört en ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske löpande på olika platser i staden. Samtliga åtgärder kopplat till utökad stadsbusstrafik bedöms vara färdigställt tidigast 2019.

Vid frågor kontakta: Peter Gustavsson, trafikplanerare

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron kommer färdigställas 2019-2020.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen bygger VA och gata för nytt bostadsområde i Nöbbele, söder om Värnamo tätort. Bostadsområdet är beläget väster om väg 606 i höjd med Vandalorum. Anläggningsarbetet bedöms vara klar våren 2019.

Vid frågor kontakta: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen ska utföra VA-sanering på Rönnegårdsvägen i Bredaryd. Vatten- och spillvattenledning ska bytas ut på en sträcka av cirka 900 meter. Två dagvattenmagasin ska anläggas. Efter VA-saneringen ska gatan återställas och restaureras.

Markarbetena startade i januari 2019 och kommer att utföras etappvis med start österifrån och pågå två år. Åtgärden innebär att flera tillfälliga avbrott i vattenleveransen kommer att ske. När vattnet kopplas in igen kan luft i ledningssystemet uppstå och missfärgat vatten kan förekomma. Om luft och missfärgat vatten uppstår, så spola en stund i första kranen efter vattenmätaren så försvinner detta. Framkomligheten för trafikanter i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren.

Tekniska förvaltningen bygger gata, gång- och cykelväg samt vatten och avlopp till ca 4,4 hektar ny industrimark. Anläggningsarbetet bedöms vara klar våren 2019.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen ska utföra nybyggnad av parkyta på befintligt grönområde intill Växjövägen/Vråenvägen. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas.

Projektering pågår. Markarbetena beräknas starta under sommaren 2019 och pågå året ut.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Under januari 2019 har Tekniska förvaltningen påbörjat arbetet med bostadsområde Häggegårdsormådet. Detta arbete planeras pågå till hösten 2019. Tekniska förvaltningen ska anlägga nytt vatten-, spillvatten- och dagvattennät, nya gator och gång- och cykelvägar och nya grönområden etc. på området.

Arbetet kommer medföra vissa olägenheter för boende i anslutning till området. Byggtrafik till området samt buller från maskiner. Vi kommer att sträva efter att dessa olägenheter ska störa så lite som möjligt.

Se plankarta.PDF

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Tekniska förvaltningen kommer under 2019 bygga en ny gång-och cykelväg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.


Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth.

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Senast granskad:
2019-07-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter