Lindens skola

Linden är en liten skola i samhället Lanna med stora ambitioner. Hos oss finns förskoleklass, skolår 1-3 och fritidsverksamhet. I samma byggnad har vi Lindens i Ur och Skurförskola.

Verksamhetens kännetecken

Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet, tillhörighet och lust att lära. Vår övertygelse är att om man mår bra, har roligt på rasten, känner gemenskap med kamrater och vuxna, så behåller man sin nyfikenhet och lust att lära. Hos oss får vi alla göra fel ibland och vi ger varandra nya chanser.

Verksamheten är flexibel och vi försöker utgå från varje barns möjligheter och behov, snarare än ålder och tradition.

Om skolan

Vi har nära till naturen och det präglar skolans och fritids verksamhet. Leken har också stor betydelse för verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid elementär läs-, skriv- och matematikinlärning. Hos oss vill vi ge eleverna möjlighet att lära utifrån pedagogisk mångfald. Vi blandar det gamla och beprövade med det nya, genom att hålla oss uppdaterade med ny forskning och aktuell debatt.

Några av de metoder vi använder oss av är ljudmetoden, processkrivning, Veronica Gröntes - Pennvässaren, Cirkelmodellen, Dagmar Neumans doktorsavhandling "Barns tankar om tal" med tex romerska siffror, Openended questions samt Handboken - att förstå och använda tal.

Att arbeta med tema

Vi har tematiskt vardagsarbete som präglar hela skolan. Vårt skolområde väljer inför varje läsår ett prioriterat målområde utifrån vårt kvalitetsarbete och styrdokument. Resultatet blir skolans och fritidshems tema ett år framåt. 

Vår ambition är att integrera alla skolämnen och utveckla elevernas förmågor. Vi arbetar med alla våra sinnen och försöker skapa inlärningsmiljöer där barnens olika lästilar främjas. I arbetet försöker vi ta tillvara de kunskaper och erfarenheter barnen får utanför skolan och vi uppmuntrar elevernas egna idéer och frågor.

Vi försöker medvetandegöra barnen om sitt lärande genom uppmuntran, reflektion, samtal, utvärdering, utvecklingplaner och dokumentation. Vi arbetar också aktivt med själv-, kamrat- och pedagogvärdering utifrån The feedback pyramid.

Samverkan med föräldrar

Vår målsättning är att ha en öppen dialog och nära samverkan med alla föräldrar! Tillsammans kan föräldrar och personal ge eleverna goda förutsättningar för lärande och utveckling.

Det jobbar vi med genom:

 • Överlämningssamtal innan start i förskoleklass
 • Skriftliga omdömen för åk 1-3 samt utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Temakvällar där vi berättar om vår verksamhet, t ex temaaktiviteter eller specifika ämnesområden
 • Alltid öppet hus
 • Eget "Lindenblad" med aktuell information om smått och gott
 • Ett ”mini-linden blad", där barnen skriver om vad som händer i skolan

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av föräldrar, personal och skolledning. Från varje klass finns det en representant. Vår tanke med gruppen är att skapa ett forum för diskussioner mellan hem och skola. Skolan behöver föräldrarna för att skapa en bra och anpassad verksamhet, bollplank för goda idéer samt ett forum för utvecklingstankar.

Exempel på frågor som rådet kan påverka:

 • Aktuella verksamhetsfrågor
 • Arbetsmiljön för barn och elever
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Systematiska kvalitetsarbetet
 • Organisation

Är du student?

Som student är du alltid välkommen till oss. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen. Vi hoppas att vi kan bidra med att ge din utbildning både bredd och djup genom att koppla din teori till praktik. Det kan vara bra för dig att känna till att vi prioriterar:

 • Tematiskt arbete
 • Grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning

Granskad 2017-05-04
av Anna Grunditz

Skriv ut