Skolsköterska, skolläkare

Elevhälsan medicinska insats (skolsköterska och skolläkare) tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens till elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande både individuellt och i grupp rörande till exempel kost, motion och tobaksförebyggande arbete.

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnet börjar skolan. De följer elevernas hälsoutveckling och arbetar för en god arbetsmiljö och livsstil från det att eleverna börjar i förskoleklass till dess att de slutar gymnasiet. Vår skolläkare, Michael Hanfler, har ett nära samarbete med skolsköterskan. Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Kontakt

Kontakta skolsköterskan på din skola om du känner att du behöver råd eller
stöd. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i genom skolsköterskan
på din skola. Om eleven är sjuk eller behöver vård kontaktar man sin vårdcentral

Skolläkare och skolsköterska och har tystnadsplikt som alla inom hälso- och
sjukvården

Granskad 2017-03-01
av Anna Grunditz

Skriv ut