Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är dels att den som har en funktionsnedsättning erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga eller familjehemsföräldrar får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både som en regelbunden insats eller vid tillfälliga behov.

Kommunens korttidsboenden

I Värnamo finns idag två kortidsboenden - Strömgården, som är för barn och ungdomar, samt Citronvägen, som är för vuxna och unga vuxna. Vi anpassar aktiviteter och stöd individuellt efter dina intressen och behov.

Stödfamilj

Insatsen stödfamilj är en form av korttidsvistelse där en familj under några dagar per månad tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sitt hem. Stödfamiljen är inte anställd av kommunen utan har det som ett uppdrag.

Som stödfamilj får man dels en omkostnadsersättning och dels ett arvode. Arvodet utgår från den unges ålder och omvårdnadsbehov.

Är du intresserad av att bli stödfamilj? 
Hör av dig till Katarina Svensson, områdeschef: 0370-37 76 92.

Läger och korta kurser

Läger för personer med olika funktionsnedsättningar anordnas sommartid vid till exempel folkhögskolor av olika intresseorganisationer. Flera folkhögskolor anordnar även korta kurser med olika teman under sommaren.

Ansökan

Korttidsvistelse är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut