Enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som byggs utanför områden där det finns kommunalt vatterm- och avlopps-nät kallas enskilda avloppsanläggningar.

Avloppssystem

Har huset vattentoalett består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. Där avskiljs slam och fasta partiklar och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till syrebrist, smittspridning och övergödning i våra vattendrag. Men avloppsvatten kan också vara en resurs. På senare tid har det kommit fram nya avloppssystem som gör det möjligt att ta tillvara den näring som avloppsvattnet innehåller, till exempel genom att i en särskild behållare avskilja urin som sedan kan användas som gödningsmedel.

På webbplatsen Avloppsguidenlänk till annan webbplats finns mycket fakta om enskilda avlopp. Där kan du se vad du ska tänka på när du ska anlägga ett enskilt avlopp och vilka olika reningstekniker som finns.

Anmälningsplikt eller tillstånd

Att anlägga en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. För vissa känsliga områden kan dessutom särskilda skyddsåtgärder krävas.

Information och blanketter för dig som vill anlägga ett enskilt avlopp finns i kolumnen till höger.

Granskad 2017-01-10
av Christin Granberg

Skriv ut