Värnamo som ekokommun

Sedan 1993 har Värnamo kommun varit en ekokommun och sedan starten 1995 medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner. Nätverket är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstepersoner utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Gröna nyckeltal

Genom gemensamma nyckeltal följer föreningen upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt rätt håll, det vill säga mot en hållbar utveckling.

Nyckeltalen är utvalda av medlemskommunerna själva. De är inte heltäckande avseende att indikera en hållbar utveckling utan berör främst ekologisk hållbarhet.

 1. Koldioxidutsläpp
 2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år
 3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
 4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling
 5. Andel miljöcertifierat skogsbruk
 6. Andel skyddad mark  och vattenområden
 7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar
 8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver
 9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
 10. a) Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare      
  b) Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil,  ton/årsarbetare
 11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
 12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor

Resultaten från nyckeltalsuppföljningen 2015 länk till annan webbplats

Granskad 2016-12-23
av Martina Palm

Skriv ut