Banner Överiktsplan

Om översiktsplanen

Kommunens nya översiktsplan - Mitt Värnamo 2035, ska blicka två decennier in i framtiden och vara vägledande för kommunens mark-, vatten- och bebyggelseutveckling.

Översiktsplanens kommer ta utgångspunkt i den kommunala visionen, "Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 inv till 2035", och från fyra övergripande fokusområden som har tagits fram med hänsyn till de möjligheter och utmaningar man ser för kommunen i framtiden. Översiktsplanen kommer lägga fokus på dessa områden då de är av störst vikt för Värnamo kommuns utveckling.

Upplägget av översiktsplanen

Översiktsplanen kommer bestå av tre textdokument och till dessa kommer det kopplas ett digitalt kartverktyg som man under planens samråd kommer kunna hitta på hemsidan.

Planförslaget inleds med en redovisning av kommunens utgångspunkter, möjligheter och utmaningar. Därefter presenteras de fyra områden som planförslaget ska fokuseras kring. Till fokusområdena kommer en rad olika planeringsstrategier kopplas där kommunens önskade viljeinriktningar för bebyggelse, mark- och vattenområden kommer uttryckas.

I planeringsunderlaget finns de allmänna intressen som kommunen måste hantera och ta upp i översiktplanen. Detta underlag är skilt från planförslaget och är ett faktaunderlag som kan uppdateras vid behov.

Parallellt med planförslaget tas en konsekvensbeskrivning fram över de betydande konsekvenser som man bedömer att planförslaget kan resultera i.​

Bild som visar översiktsplanens upplägg i textdokument och en digitalt karttjänst.


Under själva processen för att ta fram en ny översiktsplan finns det två formella tillfällen att ta del av planförslaget och invånarna får möjlighet att ge synpunkter. Det första tillfället är under samrådet och det andra är vid tillfället då planen ställs ut. Samrådet följs av en revidering av planförslaget som därefter ställs ut med ytterliga en möjlighet att ge sin mening och påverka planförslaget. Det färdiga planförslaget antas av kommunfullmäktige och den nya översiktsplanen kommer att vinna laga kraft.

Översiktsplansarbetet är en kontinuerlig process där kommunen enligt lag var fjärde år ska se om gällande plan fortfarande är aktuell utifrån nya förutsättningar, behov och krav.

Bilden nedan visar hur processen för att ta fram översiktplanen ser ut samt en preliminär tidsplan för arbetet.

Bild som visar planprocessen för att ta fram den nya översiktsplanen. Samråd följt av utställning och slutligen ett antagande.

Översiktsplaneprocessens olika steg

Granskad 2017-09-01
av Christin Granberg

Skriv ut