Banner för ny översiktsplan

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny, kommuntäckande översiktsplan för Värnamo har påbörjats. Planen beräknas kunna antas under våren 2018.

Syftet med denna hemsida är att kommunicera arbetet med översiktplanen under arbetets gång och att underlätta för invånarna att tycka till om översiktsplanen.

Fördjupningar av översiktsplanen kommer att täcka de större tätorternas utveckling medan ny översiktsplan kommer lägga fokus på kommunens utveckling som helhet och på landsbygden.

Granskad 2017-09-01
av Christin Granberg

Skriv ut