Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning - det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats

Fel i plan eller höjdläge kan bland annat leda till krav på skadestånd från berörda grannar dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Därför anger lagen (Plan och bygglagen) att byggnaderna vid behov skall stakas ut. Behovet anges i bygglovet.

Utstakningen innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Utstakningen görs normalt innan schaktning sker.

Vid behov av grovutsättning kan samhällsbyggnadsförvaltningen göra detta mot tidsdebitering.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen utför utstakningen ansvarar vi för att:

 • koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta planritningar i beslutat bygglov.
 • kontroll av stomnät i plan och höjd.
 • erforderliga överbestämningar utförs.

Om byggherren utför utstakning:

 • byggherren anmäler sakkunnig till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande.
 • sakkunniges ansvar är samma som samhällsbyggnadsförvaltningens. Se ovan.
 • byggherren ska kontakta geodataavdelningen och meddela vilken person med mätningsteknisk kompetens som ska utföra utstakningen.

 

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läget på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontrollen utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Alla nya byggnader och de flesta tillbyggnader ska lägeskontrolleras. Den utförs i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till. Behovet av lägeskontroll dokumenteras i kontrollplanen vid bygganmälan.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen ansvarar vi för att:

 • inmätningar i plan och höjd utförs med erforderliga överbestämningar.
 • inmätningsresultat utvärderas och granskas mot givet bygglov avseende form, plan och höjdläge.
 • intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till byggherren.
 • avgift för lägeskontrollen enligt taxa.

Om byggherren utför lägeskontrollen:

 • byggherren anmäler sakkunnig till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande.
 • sakkunniges ansvar är samma som om samhällsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen.
 • intyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till geodataavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget ska redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Granskad 2017-01-20
av Liselotte Andersson

Skriv ut