Förslag till planprogram för del av Nöbbele 7:2 med flera

Förslag till planprogram för del av fastigheten Nöbbele 7:2 med flera (området söder om Vandalorum) i Värnamo stad

Syftet med planprogrammet är att utreda området söder om Vandalorum inför framtida utnyttjande. Det innebär att programmet ska redogöra  för området grundförutsättningar och identifiera värdena i området, undersöka utvecklingsmöjligheter samt ange riktlinjer för områdets långsiktiga och ekonomiskt hållbara planering.

Områdets avgränsning är tänkt att vara densamma som för utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad, antagen 2006.

Planprogrammet kommer att ligga till grund för eventuella detaljplaner inom området.

Utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Planens process

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att det behövs ett planprogram för att bedöma förutsättningar och behov i området inför detaljplanering (enligt Plan- och bygglagen 2010:900, 5 kap 10§).

Enligt Plan- och bygglagen ska detta planprogram ut på samråd innan det godkänns.

Godkänt planprogram är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg från programmet ska motiveras i eventuella detaljplaner.

Kommunen verkar för att planprogrammet skickas ut på samråd, våren 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-27
av Frida Fälth

Skriv ut