Förslag för Nöbbele 7:6 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Nöbbele 7:6 med flera (Nöbbele herrgård) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på tidigare plats för Nöbbele herrgård i sydöstra delen av Värnamo stad.

Planens process

Planen har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter bearbetas inför antagande.

Enligt Plan- och bygglagen och gällande reglemente ska denna detaljplan antas i Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen arbetar för att detaljplanen blir antagen i mars 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-17
av Frida Fälth

Skriv ut