Förslag för Elden 3

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Elden 3 med flera (del av Lagastigen, i höjd med Enehagsskolan) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för nya busshållplatser på Lagastigen i höjd med Enehagsskolan och säkra upp trafiksituationen i anslutning till hållplatslägena och närliggande skolområde.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan antas av samhällsbyggnadsnämnden.


Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-27
av Frida Fälth

Skriv ut