Förslag för Draken 1 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Draken 1 i kvarteret Drabanten med flera (Ingelundsvägen) i Värnamo stad

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra för en förtätning med bostäder. Planen ska möjliggöra för ett bostadsområde med gröna allmänna ytor, gen gång- och cykelförbindelse till centrum, blandtrafiksgator på gåendes villkor och olika typer av byggnads- och bostadstyper, utformade och placerade på sådant sätt att vistelseytor inte störs av trafikbuller och befintlig industri.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning.  Antagandehandlingar tas fram. Kommunen har ändrat planförslaget väsentligt efter granskningen och en ny granskning måste genomföras. Planen är ute på andra granskning till och med 6 mars 2017. Handlingarna finns via länk under rubriken Mer information.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan antas av kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen blir antagen första kvartalet 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-02-08
av Frida Fälth

Skriv ut