Förslag för Dalen 1 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Dalen med flera (Mosslelunds förskola) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för en ny förskola med utrymme för fyra avdelningar inom fastigheten Dalen 1 och del av fastigheten Mossle 16:20 samt att förbättra trafiksituationen inom och kring planområdet.

Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola med kapacitet för cirka 70 barn med tillhörande komplementbyggnader, angöring och parkering. Planen medför också att infarten till Libanongården tryggas genom att planen säkerställer marken för allmän gatuanvändning.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och inkomna synpunkter har bearbetats och är ute på granskning mellan 14 juli 2017 - 28 augusti 2017.
Under granskningstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter.

Ytterligare information finns i granskningshandlingar under rubriken Mer information.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.


Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-07-11
av Frida Fälth

Skriv ut