Oljecisterner

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. Det är den som äger en cistern, till exempel en villaoljetank eller farmartank, som är ansvarig för att hantering och lagring sker på rätt sätt.

Du ska anmäla när en oljecistern ska tas ur bruklänk till annan webbplats.

Regler och föreskrifter

Regler om oljecisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter.länk till annan webbplats Föreskrifter är till för att skydda miljön och minska oavsiktliga utsläpp.

Även Sprängämnesinspektionen har föreskrifter som gäller cisterner och rörledningar.länk till annan webbplats Sprängämnesinspektionen ingår numera i Räddningsverket.

Förvaring och kontroll

Cisterner för olja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt att själv att se i vilken kondition en cistern är. Läckage kan ge skador som är svåra att åtgärda och medför stora saneringskostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att se till att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs.

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast, innan sanering påbörjas, informera samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den som äger en cistern för olja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller:

  • installationskontroll
  • revisionskontroll
  • återkommande kontroll

Vid installation av cisterner, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen för ytterligare information.

Det är krav på återkommande kontroll av cisterner med volym över en kubikmeter. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll. Efter kontroll av cistern utomhus, ovan mark och i mark samt inom vattenskyddsområde (både utom- och inomhus) ska du skicka en kopia på kontrollrapporten till samhällsbyggnadsförvaltningen. För cistern inomhus utanför vattenskyddsområde ska du behålla kontrollrapporten och på begäran kunna visa den.

Du måste låta kontrollera en cistern och tillhörande rörledningar var tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande rostskydd är intervallet sex år. För cisterner inom vattenskyddsområde som saknar invallning är intervallet tre eller sex år.

Här nedan följer regler för cisterner på 1-10 kubikmeter för eldningsolja, diesel och spillolja.

Cistern i byggnad

Rostangreppen kommer ofta inifrån och rörledningar i golv kan läcka. Om rörledningarna friläggs har du själv bättre kontroll över din anläggning.Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som en cistern i mark, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga.

Är du osäker på vad som gäller för din cistern? Rådgör med ett ackrediterat företag.

Cistern utomhus

Till denna kategori räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas då de är tömda och rengjorda, enligt krav från räddningsverket.

Cistern i mark

Hantering och skötsel av cistern i mark som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor ska ske i enlighet med tidigare bestämmelser. För dessa finns sedan tidigare krav på återkommande kontroller.

Cistern inom vattenskyddsområde

Om cisternen ligger inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler. Dessa cisterner måste ha ett extra skydd, till exempel vara invallade eller dubbelmantlade. För cisterner inom vattenskyddsområde finns sedan tidigare krav på återkommande kontroller. För föreskrifter och kartor över vattenkyddsområden i Värnamo kommun se högerspalten.

När cistern ska tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllningsrör, avluftningsledning samt märkning och skyltning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du måste meddela samhällsbyggnadsförvaltningen när du tar din cistern ur bruk, om det gäller cistern i mark, cistern utomhus ovan mark eller cistern inom vattenskyddsområde.

Granskad 2017-04-24
av Rebecca Johansson

Skriv ut