Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Karta över pågående projekt

Större karta (öppnas i ny flik)


Vatten- och avloppssanering Lillvägen- Hembygdsvägen, Kärda

Tekniska förvaltningen bygger om det kommunala vatten- och avloppsnätet i Lillvägen, samt de första 50 meterna av Hembygdsvägen från Kärdavägen räknat, se kartbilaga.PDF                  

Byggstart i början av januari 2017. Byggtiden beräknas till ca 2 månader. Framkomligheten för trafikanter och boende i området kommer vara begränsad under byggtiden.

Eventuella synpunkter mottages och frågor besvaras av:

Lars Fälth (Projekteringsingenjör/Projektledare)  0370- 37 72 26
Adam Rising (Arbetsledare)  0370- 37 79 51

Dagvattenanläggning Vallmovägen, Värnamo

Tekniska förvaltningen kommer under hösten att bygga om och förstora befintlig dagvattendamm vid Vallmovägen. Anläggningen byggs om för att erhålla en högre
kapacitet och minska belastningen på dagvattenledningen längs Malmövägen.
Den befintliga gång- och cykelvägen genom området måste flyttas för att bereda plats, och kommer i stället att läggas längs Vallmovägen.

Under pågående arbete kommer det ofrånkomligen att uppstå olägenheter för
fastighetsägare och trafikanter i området. Det kommer bland annat att vara högre
bullernivå än normalt och framkomligheten för i synnerhet gång- och
cykeltrafiken kommer att vara försämrad till dess att den nya gång- och
cykelvägen finns på plats.

Eventuella synpunkter mottages och frågor besvaras av:
Anna Helbro (Projekteringsingenjör) tel 0370-37 75 04
Andreas Söderqvist (Arbetsledare) tel 0370-37 70 76

InformationsbladPDF

Ny stadsbusstrafik

Kommunen tillsammans med Jönköpings länstrafik ska införa ny och utökad stadsbusstrafik i Värnamo stad, sommaren 2017. Anläggningsarbeten kommer ske på olika platser i staden med start sommaren 2016. Planerat att vara färdigställt tidigast 2019. 
Kommunens kontaktperson är Anders Norén, 0370-37 72 15.

Översvämningsåtgärder i Åbroparken

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att anordna olika översvämningsåtgärder i Åbroparken. I förslaget ingår området som idag är själva parken men även den grusade parkeringen vid Parkgatan. Byggnation av skyddsvall och dagvattenpumpar mellan Åbron och Gröna bron är igång och kommer färdigställas 20167.
Kommunens kontaktperson är Anna  Helbro, 0370-37 75 04.

Skatepark vid Åbroparken

Kommunen har beslutat att bygga en skatepark i Värnamo stad där den grusade parkeringen fanns i höjd med Parkgatan. Anläggningen är tänkt att komma på plats hösten/vintern 2016. Invigning sker våren 2017.
Kommunens kontaktperson är Joakim Norgren, 0370-37 72 65.

Gummifabriken

Byggnation av Gummifabriken, etapp 2, är i full gång. Byggnationen innebär ytterligare 
14 500 kvadratmer som står klart 2017.

Mer om projektet på Gummifabrikens webbplatslänk till annan webbplats

Text

Granskad 2017-02-13
av Frida Fälth

Skriv ut