Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder

På den här sidan hittar du exempel på verksamheter eller åtgärder som kräver anmälan. Anmälan skall göras i god tid innan man sätter igång med ett arbete eller en installation. För anmälan om miljöfarlig verksamhet gäller att anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Det är viktigt att du som till exempel är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälningspliktiga lokaler

Lokaler som kräver anmälan är till exempel:

  • lokaler för hygienisk behandling med stickande eller skärande inslag, till exempel för fotvård
  • skollokaler samt förskola och fritidshem
  • badbassänger
  • solarieverksamhet

Brandfarlig vara

Du måste göra en anmälan om du ska hantera brandfarliga varor.

Djurhållning

Du måste anmäla när du ska bygga, bygga om eller bygga till djurstallar. Inom detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser gäller krävs det dessutom tillstånd av miljönämnden för att hålla:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Enskilda avlopp

Du måste anmäla när du ska inrätta eller göra en ändring av av enskilt avlopp, avloppsanordning för tvättvatten och liknande.

Anmälan av torrtoalett och latrinkompostering görs på särskilt blankett.

Livsmedel och dricksvatten

Miljöfarlig verksamhet

Renhållning

Oljecisterner

Du ska anmäla när en oljecistern ska tas ur bruk.

Tobak och alkohol

Vatten

Du kan få bidrag för åtgärder mot surt vatten i egen brunn.

Värmepumpar

Du måste anmäla när du ska installera bergvärme, jordvärme eller sjövärme. Du som nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att yttra dig i frågan.

Kemikalier

  • Aggregat med mer än tio kilo köldmedium
  • Cistern för eldnings- eller dieselolja med en volym på över en kubikmeter.

Om du vill anmäla ett aggregat eller en cistern, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Mer om tillstånd, regler och tillsyn

Du hittar fler tillståndspliktiga aktiviteter och åtgärder under Tillstånd, regler och tillsyn.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut